Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «C.C. ROQUES & ΣΙΑ Ε.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «BEBES ATHENIENS», με έδρα στην Ελλάδα, στην Αρτέμιδα, Λ. Βραυρώνος 318, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162716101000 και Α.Φ.Μ. 801754239 (εφεξής «BEBES ATHENIENS» ή «Eταιρεία»), δημιούργησε και λειτουργεί τον δικτυακό τόπο www.bebesatheniens.gr, ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου (εφεξής «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος»).
Η BEBES ATHENIENS ως ιδιοκτήτης του οικείου δικτυακού τόπου www.bebesatheniens.gr, προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Καλούνται οι επισκέπτες/χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς τους όρους χρήσης πλήρως. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «επισκέπτης» ή «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς.

1- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας.

2- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των επωνυμίας, διακριτικών τίτλων, σημάτων, φωτογραφιών, εικόνων κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας που προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού δικαίου ως και των διεθνών συμβάσεων καθώς και η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης. Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεση. Σήματα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά κλπ τρίτων μερών που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και για τα οποία η εταιρεία έχει άδεια χρήσης προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία επίσης.

3- ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ
Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με μεγάλη ακρίβεια τα διατιθέμενα προϊόντα στην ιστοσελίδα της με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει από τους προμηθευτές – κατασκευαστές. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η Eταιρεία δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια, εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα, ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Για κάθε πρόβλημα σχετικά με τα προϊόντα καθώς και για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειαστεί, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την BEBES ATHENIENS στο τηλέφωνο 6942530235 ή στο email info@bebesatheniens.gr.
Οι τιμές πώλησης προϊόντων είναι σε Ευρώ και ισχύουν την στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας από τον χρήστη.
Περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ισχύ την ημέρα της παραγγελίας (κάθε αλλαγή στο ισχύον ποσοστό, θα αποτυπωθεί στην τιμή των προϊόντων που πωλούνται από την BEBES ATHENIENS στην ιστοσελίδα της).
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής (όταν υπάρχει ως τρόπος πληρωμής) τα οποία τιμολογούνται συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που αγοράστηκαν και τα οποία πληροφορούνται στον χρήστη πριν την επιβεβαίωση της παραγγελίας του.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα.

4- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bebesatheniens.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει και της λοιπής ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Η αποστολή της φόρμας παραγγελίας σας σημαίνει, ότι:
– Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της σύμβασης πώλησης και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και έχετε συμφωνήσει στην συλλογή και όπου απαιτείται στη χρήση προσωπικών δεδομένων. Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς.
– Τα προϊόντα προορίζονται για δική σας κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους.
– Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.
– Η ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνετε και χρησιμοποιείτε ανήκει σε εσάς, είναι ακριβής και ενεργής (διότι όλη η επικοινωνία μας θα γίνεται μέσω του e-mail που έχετε δηλώσει).
– Είστε ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής που χρησιμοποιείτε για την συναλλαγή σας (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχετε την συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.
– Η σύνδεσή σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται με δικό σας κίνδυνο ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή σας και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζετε, ότι διατρέχετε κατά την σύνδεσή του και αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.
Από τη στιγμή που ο πελάτης επιβεβαιώσει την παραγγελία του στο σχετικό πεδίο, ολοκληρώνεται η διαδικασία της παραγγελίας. Ο πελάτης λαμβάνει ηλεκτρονικά αντίγραφο της παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του, το οποίο περιλαμβάνει την λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων της παραγγελίας και έναν μοναδικό κωδικό παραγγελίας, με τον οποίο θα μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδο και εξέλιξη της παραγγελίας του. Ο πελάτης δεν μπορεί πια να τροποποιήσει την παραγγελία του. Σε περίπτωση που επιθυμεί, είτε να τροποποιήσει την παραγγελία του, είτε να την ακυρώσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει εντός 24 ωρών, με την BEBES ATHENIENS στέλνοντας ένα μήνυμα με τον τίτλο ΔΙΩΡΘΟΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ στην διεύθυνση info@bebesatheniens.gr.

Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω email, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

5- ΠΛΗΡΩΜΗ
Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας μας, διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:
Α) Χρέωση της πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης σας κάρτας των Visa, Mastercard, Maestro, Diners.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της κάρτας σας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών / χρεωστικών / προπληρωμένων καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας. Με την επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της συνεργαζόμενης Τράπεζας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών, δηλαδή της Τράπεζας ALPHA BANK (Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της ALPHA BANK χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού).
Επομένως, θα σας ζητηθούν όλα τα στοιχεία της κάρτας σας.
Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας.
Β) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, στον ακόλουθο λογαριασμό της ALPHA BANK:
IBAN: GR61 0140 9850 9850 0200 2006 790
BIC: CRBAGRAA
Επωνυμία δικαιούχος: C.C. ROQUES ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό η παραγγελία σας θα είναι σε κατάσταση αναμονής και θα εκτελεστεί όταν επιβεβαιώσουμε ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αντίγραφο της κατάθεσης στο οποίο θα πρέπει να έχετε δηλώσει τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bebesatheniens.gr. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να μας στείλετε το αποδεικτικό, παρακαλούμε να μας στείλετε ένα email με την ημερομηνία κατάθεσης, την τράπεζα κατάθεσης, τον αριθμό κατάθεσης, τον αριθμό παραγγελίας, το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε να ελέγξουμε και να επιβεβαιώσουμε εμείς τα στοιχεία αυτά και να προχωρήσουμε με την παραγγελία σας.
Γ) Με αντικαταβολή στο σημείο παράδοσης των προϊόντων.
Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα επιβαρύνεται με χρέωση 2,10 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

6- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Η παραλαβή της παραγγελίας σας, γίνεται με μεταφορά του/των προϊόντος/προϊόντων που παραγγείλατε από την συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία και παράδοση αυτού/αυτών σε εσάς. Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με την FIS Courier Services Ι.Κ.Ε..
Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός των φυσικών ορίων της Ελλάδος. Τα έξοδα αποστολής προϊόντων στον πελάτη βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.
Ο υπολογισμός του κόστους μεταφοράς και συσκευασίας υπολογίζεται ως εξής:
Στην Αττική, για κάθε παραγγελία, το κόστος μεταφοράς είναι 2,90 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).
Στην Ελλάδα εκτός Αττικής, για κάθε παραγγελία, το κόστος μεταφοράς είναι 3,50 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).
Στις δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας, για κάθε παραγγελία, το κόστος μεταφοράς είναι 9,50 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

7- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας μέσα από το διαδίκτυο στο ιστότοπο www.bebesatheniens.gr.
Επιστροφές προϊόντων:
Μετά την παράδοση της παραγγελίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα αποστέλλοντας σχετική δήλωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση μέσω email στην διεύθυνση info@bebesatheniens.gr. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των προϊόντων βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η Εταιρεία δεν δέχεται δέματα με πληρωμή παραλήπτη.
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε και συνοδεύονται με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα έχουν παραδοθεί στη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς.
Η Εταιρεία μας θα επιστρέψει στον πελάτη το ποσό της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων (δεν περιλαμβάνεται τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής – όταν υπάρχει ως τρόπος πληρωμής-) Θα χρησιμοποιήσει το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο πελάτης για την αρχική συναλλαγή (εκτός εάν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ρητώς κάτι διαφορετικό).
Ελαττωματικό προϊόν:
Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με την Εταιρεία μας μέσω email στην διεύθυνση info@bebesatheniens.gr ή τηλεφωνικά στο 6942530235. Θα καταγράψουμε το πρόβλημά σας και, αν αυτό απαιτείται, θα σας ενημερώσουμε για την διαδικασία επιστροφής του προϊόντος.
Η Εταιρεία συνιστά στον πελάτη να ελέγχει προσεκτικά -κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας – την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. λάθος είδος κλπ).
Εάν το επιστραφέν προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή φθορές από υπαιτιότητα του πελάτη, η Εταιρεία δεν θα πραγματοποιήσει καμία επιστροφή χρημάτων.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις ισχύουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Νόμο 4624/2019 όπως αυτός στο μέλλον τροποποιηθεί, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.